Cucs de terra – petits ajudants del jardiner

ITINERARI D’APRENENTATGE BASAT EN CONCEPTES CIENTÍFICS


Cucs de terra – petits ajudants del jardiner

Objectius Generals:

 • Donar forma a la comprensió del paper dels cucs a l’afluixament i airejament del sòl.
 • Construir els conceptes de “compost”, “ compostador ”, “fertilitzant natural” en lloc de fertilitzant químic.
 • Desenvolupar les habilitats de seleccionar bio-residus per fer compost.
 • Reforçar la comprensió dels valors ecològics i econòmics del compostador i la cria dels cucs.
 • Construir una actitud de responsabilitat per l’entorn natural de l’hort. 
 • Conscienciar sobre la importància de la diversitat cultural i lingüística.

Resultats d’aprenentatge esperats:

El nen:

 • Distingeix els cucs d’altres éssers vius similars.
 • Explica el paper del cuc a l’afluixament del sòl.
 • Explica els conceptes de: bio-residus, compost i compostador.
 • Duu a terme accions sistemàtiques per reduir els bio-residus dels abocadors (presa responsabilitat personal per seleccionar els bio-residus per al compostador de l’escola).
 • Entén i aprecia la relació entre el món de la natura i l’activitat humana.
 • Reconeix el terme “cuc de terra” en diversos idiomes seleccionats.

Avaluació:

Inicial – Discussió “Què sabem sobre els cucs?” – Reconéixer diferents tipus (espècies) de cucs en illustracions en àlbums naturals. Intentar respondre la pregunta: Com es distingeix el cuc d’altres éssers vius?

Continua – Descrita a cada recurs

Avaluació Final – Dissenyar el pòster “Anunciant la cria de cucs”.

Estructura de l’Itinerari:

Etapa I – Pilar Ecològic de la sostenibilitat

Conèixer l’estructura i l’entorn dels cucs, establint un cultiu de cria de cucs a la classe i observant la seva influència afluixant el sòl.

Etapa I – Pilars Ecològic, Econòmic i Social: sostenibilitat integral

Entendre les relacions mútues entre l’activitat humana i el treball dels cucs (entre ecologia i economia) – col·locant un compostador al jardí de l’escola. Desenvolupar l’habilitat d’encarregar-se de forma sistemàtica de la selecció de bio-residus útils per a la producció de compost. Donar forma a la sensibilitat ecològica, entenent el paper dels fertilitzants naturals al jardí i els beneficis econòmics de fer-los servir.

 • Compostador i cucs útils – Installar el compostador en un jardí preescolar, explorant el concepte de bioresidus; configurant la capacitat de distingir els bioresidus generats a casa i al jardí

Etapa III – Pilars Sociocultural i Ecològic

Conscienciar sobre la diversitat cultural i lingüística de les persones – l’ús de la temàtica del cuc en activitats narratives i de jocs amb l’ús de tecnologies modernes.

 • El camí del cucUtilitzar els coneixements sobre cucs d’orella per a l’activitat codificant
Skip to content