Dżdżownica – mały pomocnik ogrodnika

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE


Dżdżownica – mały pomocnik ogrodnika

Cele ogólne:

 • kształtowanie rozumienia roli dżdżownic w spulchnianiu i napowietrzaniu gleby
 • kształtowanie pojęć „kompost”, „kompostownik”, nawóz naturalny versus sztuczny”
 • kształtowanie umiejętności selekcjonowania odpadów – wybierania odpadów biodegradowalnych, użytecznych do kompostu
 • kształtowanie rozumienia ekologicznych i ekonomicznych wartości kompostownika i hodowli dżdżownic
 • budowanie postawy odpowiedzialności za naturalne środowisko ogrodu 
 • uwrażliwianie na różnorodność kulturową i językową ludzi

Zamierzone rezultaty uczenia się:

Dziecko:

 • odróżnia dżdżownicę od innych podobnych stworzeń
 • potrafi wyjaśnić rolę dżdżownicy w spulchnianiu gleby
 • potrafi wyjaśnić pojęcia: bioodpady, kompost, kompostownik 
 • podejmuje systematyczne działania na rzecz zmniejszenia bioodpadów na wysypiskach (podejmuje osobistą odpowiedzialność za selekcjonowanie bioodpadów do kompostownika przedszkolnego)
 • rozumie i docenia zależność między światem przyrody a działaniem człowieka
 • rozpoznaje słowo „dżdżownica” w kilku wybranych językach

Ewaluacja:

Początkowa – Dyskusja „Co wiemy o dżdżownicach” – rozpoznawanie różnych gatunków dżdżownic na ilustracjach w albumach przyrodniczych. Próby odpowiedzi na pytanie: Czym dżdżownica różni się od innych stworzeń?

Bieżąca – opisana w scenariuszach zajęć

Końcowa – wykonanie pracy plastycznej (plakatu) „Reklama hodowli dżdżownic”

Struktura ścieżki

Etap I – filar środowiskowy

Poznanie budowy i środowiska życia dżdżownic, zakładania hodowli dżdżownic w sali przedszkolnej i obserwowanie ich wpływu na spulchnianie gleby.

Etap II – filar środowiskowy i ekonomiczny

Rozumienie wzajemnych relacji między działaniem człowieka i pracą dżdżownic (między ekologią i ekonomią) – zakładanie kompostownika w ogrodzie przedszkolnym. Kształtowanie umiejętności systematycznego dbania o selekcjonowanie bioodpadów, pożytecznych dla produkcji kompostu. Kształtowanie wrażliwości ekologicznej, rozumienia roli naturalnych nawozów w ogrodzie i ekonomicznych korzyści z ich stosowania.

Etap III – filar społeczno-kulturowy

Uwrażliwianie na różnorodność kulturową i językową ludzi – wykorzystanie motywu dżdżownicy w działaniach narracyjnych i zabawowych z użyciem nowoczesnych technologii.

Skip to content