Gleba – naturalne środowisko życia roślin

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE


Gleba – naturalne środowisko życia roślin

Cele ogólne:

 • badanie roli gleby dla życia roślin i ludzi;
 • rozpoznawanie różnych rodzajów gleby w środowisku;
 • badanie warstwowej struktury gleby;
 • badanie właściwości gleby takich, jak: waga, zapach, wilgotność, odczyn pH;
 • wykorzystanie gleby w zabawach i aktywności artystycznej.

Zamierzone rezultaty uczenia się:

Dziecko:

 • wyjaśnia rolę gleby dla wzrostu i wegetacji roślin;
 • nazywa wybrane rodzaje gleby, np. czarnoziem, gleba piaszczysta, glina;
 • testuje wybrane cechy gleby (waga, wilgotność, pH);
 • obserwuje zależność procesu wzrostu roślin od rodzaju i jakości gleby – prowadzi obserwację; długotrwałą, notuje wyniki i formułuje wnioski;
 • konstruuje prosty filtr wodny z wykorzystaniem gleby;
 • projektuje i buduje mini ogródek/ las w słoiku;
 • wyjaśnia proces degradacji gleby i możliwości odwrócenia go.

Ewaluacja:

Początkowa – Tworzenie mapy myśli: Co wiemy o glebie? Czego chcielibyśmy się dowiedzieć? 

Bieżąca – opisana w scenariuszach zajęć 

Końcowa – obserwacja według metody 7R

Struktura ścieżki:

Etap I – filar środowiskowy

Testowanie właściwości gleby, poznawanie różnych rodzajów gleb. Badanie właściwości gleby, takich jak: waga, kolor, zapach, tekstura, wilgotność. Poznawanie możliwości wykorzystania cech gleby w procesie oczyszczania wody – konstruowanie naturalnego filtra wodnego. Poznawanie roli gleby w życiu roślin i człowieka.

Etap II – filary: środowiskowy, ekonomiczny i społeczny

Badanie istoty i struktury gleby jako części skorupy Ziemskiej. Postrzeganie gleby jako części skorupy Ziemi. Poznawanie warstwowej struktury gleby i jej komponentów. Badanie możliwości wykorzystania warstwowej struktury gleby w środowisku domowym/ przedszkolnym – tworzenie mini ogródków/ lasów w słoiku. Wprowadzenie pojęcia „żyzności” gleby jako zespołu cech, które zapewniają roślinom odpowiednie warunki wegetacji. Odróżnianie gleb żyznych od ubogich na podstawie obserwacji.

Etap III – filar społeczno-kulturowy i środowiskowy

Poznawanie procesu degradacji gleby. Badanie odczynu pH gleby – rozumienie właściwości gleby kwaśnej i zasadowej, rozpoznanie znaczenia odczynu gleby dla hodowli roślin (prowadzenie obserwacji procesu wzrostu rośliny w zależności od rodzaju gleby). Poznawanie sposobów poprawiania jakości gleby i zmiany jej odczynu Ph.

Skip to content