Łąka kwietna – mieszkanie dla różnych lokatorów

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE


Łąka kwietna – mieszkanie dla różnych lokatorów

Cele ogólne:

  • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez obserwację wybranego ekosystemu;
  • Rozpoznawanie i nazywanie kwiatów polnych;
  • Wzbogacanie wiedzy na temat roślin i owadów żyjących na łące;
  • Uświadamianie znaczenia bioróżnorodności i ocena działania człowieka;
  • Odkrywanie relacji jakie zachodzą w ekostystemie;
  • Uświadamianie roli człowieka dla zrównoważonego rozwoju.

Zamierzone rezultaty uczenia się:

Dziecko:

  • Wyjaśnia jaka jest różnica między łąką kwietną a trawnikiem;
  • Nazywa wybrane kwiaty, owady i innych mieszkańców łąki;
  • Wyjaśnia co to jest bioróżnorodność;
  • Aktywnie uczestniczy w zakładaniu łąki kwietnej.

Ewaluacja:

PoczątkowaRozmowa: co dzieci wiedzą o łące? Co rośnie na łące? Kto mieszka na łące?

Bieżąca – Obserwacja dzieci, ich aktywności w trakcie realizacji zajęć

Końcowa – Rozmowa: co to jest bioróżnorodność? Dlaczego jest ona ważna? Jak człowiek może pomóc owadom i innym zwierzętom?

Struktura ścieżki:

Etap I – Filar środowiskowy

Wielozmysłowe doświadczanie łąki i poznawanie jej mieszkańców poprzez nasłuchiwanie, obserwowanie

Etap II –  Filary środowiskowy i społeczno-kulturowy

Wzbogacanie wiedzy na temat roślin i owadów żyjących na łące, wyrażanie emocji poprzez malowanie łąki naturalnymi pędzlami

Etap III – Filary środowiskowy, społeczno-kulturowy i ekonomiczny

Poznanie znaczenia bioróżnorodności poprzez porównanie łąki kwietnej z trawnikiem, kształtowanie postaw proekologicznych.

Skip to content