Ogień!

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE

Ogień!

Cele ogólne:

 • Rozwijane umiejętności zbieractwa;
 • Kształtowanie rozumienia pojęcia spalania;
 • Rozwijanie umiejętności rozpalania ognia;
 • Kształtowanie rozumienia związku między ogniem a rozwojem cywilizacji ludzkiej;
 • Poznawanie koncepcji „paliw”;
 • Pogłębianie wiedzy o drzewach;
 • Rozwijanie samoświadomości;
 • Rozwijanie przedsiębiorczości.

Oczekiwane rezultaty uczenia się:

Dziecko:

 • wyjaśnia, w jaki sposób drzewa można wykorzystać jako paliwo;
 • posługuje się krzemieniem i hubką;
 • poszukuje drewna opałowego w terenie,
 • asystuje przy rozpalaniu ognia.

Ewaluacja:

Aby dokonać ewaluacji, nauczyciel i dzieci muszą udokumentować proces uczenia się. Należy zachęcać dzieci do podejmowania roli kronikarza/ dziennikarza/ dokumentalisty. Prosimy dzieci o przeprowadzanie wywiadów z innymi na temat skuteczności poszczególnych zajęć, korzystamy ze zdjęć, nagrań wideo lub audio. Nauczyciel może następnie pomagać dzieciom w procesie edycji materiału, niezależnie od tego, czy jest to wersja drukowana kroniki, ręcznie wykonany notatnik (scrapbook) czy edytowany film/ prezentacja. Proces edycji pomoże dzieciom przypomnieć sobie wykonane działania i uważniej przeanalizować zebrane dane, aby móc ocenić własne uczenia się.

Podczas oglądania zebranych materiałów, nauczyciel powinien wykorzystywać naturalną dziecięcą skłonność do zadawania pytań i zachęcać do stosowania coraz bardziej precyzyjnych pytań (pogadanki sokratejskiej), aby dyskusja była przemyślana, sprzyjała skupieniu uwagi i podtrzymaniu zainteresowania tematem.

Ścieżka koncentruje się na żywiole ognia, który podkreśla głównie środowiskowy (ekologiczny) filar zrównoważonego rozwoju, jednak została zaprojektowana tak, aby obejmowała również filar społeczny i ekonomiczny, np. gdy rozważamy społeczne koszty niedoborów paliwa i przewidywanie/ projektowanie odpadów i zanieczyszczeń. W czasie ewaluacji nauczyciel powinien zwrócić uwagę dzieci na te zagadnienia: Co jeszcze możemy zrobić, aby zapewnić wystarczającą ilość paliwa dla wszystkich? Co możemy zrobić, aby wydajniej wykorzystywać nasze paliwo? Jakiego paliwa powinniśmy unikać? Tego typu rozważania mają na celu wspieranie przedsiębiorczego myślenia dzieci.

Podczas ewaluacji nauczyciel odwołuje się nie tylko do umiejętności zrównoważonego rozwoju, ale także umiejętności STEAM. W ścieżce były możliwości wspierania rozwoju myślenia matematycznego, badania reakcji chemicznych, rozwijania umiejętności związanych z inżynierią i przedsiębiorczością.

Struktura ścieżki:

Celem ścieżki kształtowanie pojęcia paliwa, rozróżnianie paliw zrównoważonych od szkodliwych dla środowiska, rozwijanie świadomości zastosowania paliwa w procesie uczenia się przez działanie.

Etap I – Poznajemy krzesiwo

Ścieżka rozpoczyna w Samhain (między równonocą jesienną a przesileniem zimowym) i trwa do przesilenia letniego. Podczas pierwszych zajęć dzieci zapoznają się z krzemieniem i sposobem, w jaki wytwarza iskry potrzebne do rozpalania ognia.

 • Poznajemy krzesiwo – Zrozumieć ogień. Przedstawienie zastosowania, celu i nauki o krzemieniu

Etap II – Starożytna latarnia

Celem kolejnych zajęć jest pogłębienie rozumienia koncepcji paliwa i jego znaczenia dla ludzi oraz zbadanie sposobu, w jaki nasi przodkowie tworzyli światło po zmroku.

Etap III – Poszukiwanie drewna opałowego

Celem tego etapu jest pogłębienie zrozumienia pojęcia paliwa przez dzieci i rozszerzenie umiejętności zdobytych na pierwszych zajęciach o krzesiwie.

 • Poszukiwanie drewna opałowego – Pogłębienie wiedzy na temat ognia i paliw. Co spalamy i jaki to ma wpływ na środowisko? Jak możemy pozyskiwać drewno na opał, które nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza?

Etap IV – Rozpalanie ogniska

Cele zajęć jest rozwijanie umiejętności rozpalania ognia i korzystania z ogniska na świeżym powietrzu, w sposób bezpieczny i z wykorzystaniem wiedzy zdobytej uprzednio.

 • Rozpalanie ogniska Planowanie i projektowanie efektywnego ogniska w plenerze. Jak zaplanować ogień, który nie będzie marnował paliwa, który będzie trwały, który będzie się efektywnie palił?
Skip to content