Ryzyko i refleksja

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA STWORZONA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ UCZĄCĄ SIĘ


Ryzyko i refleksja

Autorzy: P. Kelly, T. Mclaughlin, L. Dunne

Cele ogólne:

 • Pogłębianie zrozumienia istoty zrównoważonego rozwoju
 • Poznawanie własnego miejsce w ekosystemie
 • Kształtowanie rozumienia wartości podstawowych
 • Poznawanie praktyk refleksyjnych
 • Eksplorowanie własnego miejsce w ruchu na rzecz bardziej zrównoważonej Europy
 • Uświadamianie własnego stanowiska w rozmowach na temat zmian klimatu, różnorodności biologicznej i sprawiedliwości społecznej
 • Kształtowanie umiejętności oceny ryzyka
 • Rozwijanie sprawności motorycznych w zakresie małej i dużej motoryki

Oczekiwane efekty kształcenia:

Dziecko:

 • Prezentuje głębsze zrozumienie złożoności, sprzeczności i niepewności zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem
 • Uświadamia sobie własne miejsce w ekosystemie
 • Wyjaśnia, jakie są ważne dla niego podstawowe wartości
 • Podejmuje refleksję nad własnymi działaniami
 • Rozpoznaje możliwości włączenia się (i podjęcia odpowiedzialności) do ruchu w kierunku bardziej zrównoważonej Europy
 • Ocenia ryzyko i angażuje się w bardziej złożone i ryzykowne sytuacje uczenia się
 • Wykazuje zrozumienie i odporność potrzebną, aby zaangażować się w bardziej niepokojące rozmowy na temat zrównoważonego rozwoju

Ewaluacja:

Poprzez dostrojone interakcje i relacje, naturalne rozmowy i epizody wspólnych zabaw nauczyciel zbiera dane, aby udokumentować proces uczenia się dzieci.

Pathway structure

Etap I – Zdrowie oceanów

Wzmacnianie rozumienie związków i zależności pomiędzy oceanem a pogodą i życiem ludzkim na Ziemi.

Etap II – Uratujmy nasze morza

Budowanie modelu zdrowego/ czystego ekosystemu morskiego, a następnie zanieczyszczanie go i ponowne oczyszczanie (przywrócenie zdrowia).

Etap III – Dzień na plaży

Zorganizowanie dnia na plaży bez zanieczyszczeń (śmieci).

Skip to content