Ziemia – niezwykła planeta

ŚCIEŻKA NAUKI W OPARCIU O KONCEPCJE NAUKOWE


Ziemia – niezwykła planeta

Cele ogólne:

 • Zwiększenie świadomości i wiedzy dzieci na temat ochrony środowiska, rozumienia pojęcia „ślad środowiskowy”, grawitacji;
 • Kształtowanie umiejętności wspólnego opracowywania zasad na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 • Tworzenie sytuacji sprzyjającej wartościowaniu działań człowieka;
 • Rozwijanie wiedzy dziecka na temat działalności człowieka na Ziemi;
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia i przewidywania działań człowieka;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat środków transportu powietrznego;
 • Wykonanie papierowego modelu samolotu;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Oczekiwane rezultaty uczenia się:

Dziecko:

 • Wyjaśnia co jest potrzebne do życia roślinom, człowiekowi, zwierzętom;
 • Nazywa ekosystemy;
 • Formułuje zasady ochrony przyrody;
 • Wymienia „ślady” jakie człowiek pozostawia na Ziemi;
 • Wyjaśnia własnymi słowami pojęcie „ślad środowiskowy”;
 • Wyjaśnia dlaczego przedmioty spadają, a samoloty latają.

Ewaluacja:

Początkowa – ocena wiedzy dzieci na temat życia na Ziemi, śladów jakie zostawia człowiek na Ziemi oraz grawitacji, zgodnie z tematyką zajęć

Bieżąca – obserwacja dzieci i ich aktywności w trakcie realizacji zajęć, ich motywacji i zainteresowań

Końcowa – rozmowa z dziećmi na temat Ziemi jako planety, na czym polega grawitacja, jakie działania człowieka są korzystne dla życia na Ziemi

Struktura ścieżki uczenia się:

Etap I – Filar środowiskowy i ekonomiczny

Badanie warunków, jakie planeta Ziemia stworzyła dla wszystkich istot żywych. Rozumienie, dlaczego istoty żywe potrzebują siebie nawzajem żeby przetrwać, w jaki sposób są ze sobą powiązane różne ekosystemy. Kształtowanie świadomości, w jaki sposób ludzie mogą dbać o naszą niezwykłą, zieloną planetę.

 • Ziemia to nasz wspólny dom! – Zwiększanie świadomości i wiedzy dzieci na temat ochrony środowiska. Kształtowanie umiejętności wspólnego tworzenia zasad zrównoważonego rozwoju

Etap II – Filar społeczno-kulturowy i środowiskowy

Rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci. Wprowadzenie pojęcia „śladów środowiskowych”, badanie jakie ślady odciska na Ziemi człowiek i jego działalność, rozważanie, co możemy zrobić by zostawiać na planecie jak najmniejszy ślad.

Etap III – Filar środowiskowy, ekonomiczny i społeczno-kulturowy

Eksperymentowanie z grawitacją. Badanie siły grawitacji, zależności między trajektorią lotu/ czasem spadania przedmiotu a jego wagą/ masą. Wykorzystanie wiedzy o grawitacji w zabawach i wyzwaniach konstrukcyjnych: konstruowanie prostego spadochronu i papierowego samolotu.

Skip to content